Guvernul fixează reguli dure pentru vânzarea terenurilor agricole

Eterenurixecutivul va impune  condiţii dure pentru vânzarea de terenuri agricole, printr-o ordonanţă de urgenţă.  Printre acestea se numără dreptul de preempţiune al statului, dar şi al tuturor persoanelor fizice cu vârsta de până la 40 de ani care fac agricultură în localitate, precum şi obligaţia cumpărătorului de a dovedi, că a desfăşurat activităţi agricole pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, înainte de a face tranzacţia.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă prevede căpentru gestionarea situaţiei se va înfiinţa Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, care se va afla în subordinea Guvernului şi va fi coordonată de prim-ministrul României.

Ministerul Agriculturii crede că OUG va reuşi să prevină dezechilibrele care ar putea să apară în piaţa funciară şi acţiunile speculative cu privire la tranzacţionarea terenurilor agricole.

Sub incidenţa actului normativ vor intra persoanele fizice, cetăţeni romani, respectiv cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE), precum şi apatrizii cu domiciliul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE).

Ordonanţa prevede că:

 • cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
 • terenurile agricole situate în intravilan nu intră sub incidenţa prezenţei reglementări.
 • terenurile agricole situate în extravilan pe o rază de 10 km de la graniţa României pot fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare doar cu avizul Ministerului Apărării Naţionale.
 • terenurile agricole situate în extravilan, pe care s-au stabilit zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul Ministerului Culturii.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească o persoană pentru a putea cumpăra teren agricol situat în extravilan (o singură condiţie este suficientă):

 • să facă dovadă că are cunoştinţe de bază în domeniul agricol, potrivit normelor metodologice la prezenţa ordonanţa de urgenţă;
 • să facă dovadă că a desfăşurat activităţi agricole pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, potrivit normelor metodologice la prezenţa ordonanţa de urgenţă;
 • să facă dovadă că a desfăşurat activităţi agricole pe terenurile situate în extravilan deţinute la data intrării în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă, potrivit normelor metodologice .

Cine are drept de preempţiune

 • coproprietarii persoane fizice, arendaşii, vecinii persoane fizice, persoanele fizice cu vârsta de până la 40 de ani care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritoriala a localităţii unde este situat terenul respectiv, precum şi statul român, la preţ şi în condiţii egale, în ordinea stabilită prin prezenta ordonanţa de urgenţă.

Vânzătorul este obligat să înregistreze la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se afla terenul o cerere prin care solicită notificarea preemptorilor, precum şi afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan.

Cererea este însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol, care va cuprinde, pe lângă preţul cerut pentru terenul ce urmează a fi vândut, numele şi prenumele vânzătorului, adresa completă unde are domiciliul vânzătorul, amplasamentul terenului, suprafaţă, categoria de folosinţă şi clasa de calitate, documentele cadastrale necesare vânzării – cumpărării, precum şi copia documentului care atestă calitatea de proprietar. Oferta de vânzare va fi afişată la sediul primăriei 30 de zile.

În termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, primăria notifica în scris preemptorii şi afişează oferta de vânzare la sediul acesteia. Primăria are obligaţia de a transmite la Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, odată cu notificarea preemptorilor, oferta de vânzare, precum şi lista preemptorilor, conform modelului stabilit prin normele metodologice la prezenţa ordonanţa de urgenţă.

În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii ofertei de vânzare a terenului agricol, Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare o va afişa pe site-ul acesteia.

Titularii dreptului de preempţiune trebuie să transmită acceptarea ofertei, însoţită de documentaţia din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile pentru a cumpăra terenul, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care o comunică vânzătorului şi Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, în termen de 30 de zile de la data afişării ofertei.

Netransmiterea acceptării ofertei în termenul prevăzut duce la pierderea dreptului de preempţiune.

În cazul în care mai mulţi preemptori îşi manifesta în scris intenţia de cumpărare, vânzătorul are obligaţia de a respecta ordinea stabilită la art.8 şi să comunice Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare actele necesare.

Dacă nici unul dintre titularii dreptului de preemţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă.

Arendaşii care doresc să cumpere teren agricol situat în extravilan, trebuie că, pe lângă condiţiile prevăzute la art. 7, să deţină calitatea de arendaş pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arenda valabil încheiat.

Prin aceasta ordonanţă se înfiinţează Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin reorganizarea Agenţiei Domeniilor Statului, care se desfiinţează.

Terenurile agricole dobândite prin vânzare-cumpărare, în condiţiile prezenţei ordonanţe de urgenţă, trebuie să fie utilizate potrivit categoriei de folosinţă înscrise în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară.

Prin excepţie, se poate schimba categoria de folosinţă a terenului cumpărat numai din categoria de folosinţă agricol în altă categorie de folosinţă agricol, în condiţiile legii.

Ce contravenţii prevede proiectul de ordonanţă:

 • vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan pe care s-au stabilit zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, fără avizul Ministerului Culturii.
 • distrugerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare amplasate pe un terenul agricol situat în extravilan dobândit prin vânzare-cumpărare.
 • Înstrăinarea prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune este interzisă, nerespectarea interdicţiei atrăgând sancţiunea nulităţii absolute.

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezenţei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă.

You might also like More from author

Comments are closed.